01.jpg

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים  

מרצים: ערן שלו, אלון שב 

סמסטר א, יום ג 12:00-14:00, תרגיל ביום ג 14:00-16:00

מספר קורס ב.א.-   100.1490
תרגיל ב.א -           100.1491
מספר קורס מ.א -   100.3490
תרגיל, מ.א -          100.3491 

 המוסיקה היא תוצר של תהליכים היסטוריים מורכבים, המייצגים ומעצבים מנעד רחב של כוחות כלכליים וצורות ארגון חברתי. קורס זה מבקש להבין את המוסיקה כצורה תרבותית כנקודת המוצא לבחינתה ההיסטורית-מוסיקלית של ארה"ב המודרנית. הקורס מציע דו-שיח בין נקודות מבט היסטוריות ומוסיקליות תוך נסיון לחשוף יחסי גומלין גלויים וסמויים בין הכוחות הכותבים את שירתה של ההיסטוריה ובין אלו השרים אותה.

 

 

 

 

 

 

 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ז פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים