07.jpg

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה

פולק, בלוז ורוק'נ'רול: היסטוריה ומוסיקה 

P1244266b
צילום: דרור מעיין
בהנחיית ד"ר ערן שלו וד"ר אלון שב

סמסטר ב, השיעור יתקיים ביום א' 12:00-14:00
2 קבוצות תרגול יתקיימו במקביל ביום א': 14:00-16:00

מספר קורס ב"א 100.1490 , מ"א 100.3490
מספר תרגיל ב"א 100.1491, מ"א 100.3491

 

המוסיקה היא תוצר של תהליכים היסטוריים מורכבים, המייצגים ומעצבים מנעד רחב של כוחות כלכליים וצורות ארגון חברתי.

קורס זה מבקש להבין את המוסיקה כצורה תרבותית כנקודת המוצא לבחינתה ההיסטורית-מוסיקלית של ארה"ב המודרנית.

הקורס מציע דו-שיח בין נקודות מבט היסטוריות ומוסיקליות תוך נסיון לחשוף יחסי גומלין גלויים וסמויים בין הכוחות הכותבים את שירתה של ההיסטוריה ובין אלו השרים אותה.

 

אתם כאן: Home קורסים קורסים בשנה"ל תשע"ח פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה